Blankets Wash Winter Offer !!

रू 0
Jwagal UN Park , Lalitpur
01 Mar 2023

General Overview

Location Jwagal UN Park , Lalitpur

Description

Regular Clothes Wash, Dry & Fold Rs. 150/- per KG.
8 Hour Jacket/Blanket Wash, Dry & Fold.
साधारण कपड़ा धुएको रू. १५०/- प्रति किलो ।
८ घण्टामा ब्लैंकेट र ज्याकेट धुलाऊनुहोस ।
Call/WhatsApp: 985-1166068

Ads For You